Skip to content

Oceňování podniku

Oceňování podniku resp. ocenění firmy je rozsáhla ekonomická disciplína, která využívá sofistikovaných metod s použitím matematických a statistických modelů.

Ocenení je potřeba např.:

 • při stanovení hodnoty a ceny podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví při akvizicích, prodejích obchodních podílů, fúzích a zakládání společných podniků a strategických aliancí.
 • při stanovení odměn managementu, při vytváření společného podniku nebo na základě požadavku plynoucího ze zákona (např. při přeměnách společností – fúze, rozdělení).
 • jako podpora společností při Zvyšování hodnoty firmy a Řízení hodnoty pro akcionáře prostřednictvím strukturování kapitálu, prodejů a dalších strategických a finančních alternativ.

Právě podle jeho účelu je k ocenění možné přistupovat z několika úhlů pohledu. Jedním ze základních přístupů je určení tzv. objektivní reální hodnoty. Reálná hodnota je chápána jako cena, za kterou by mohl být majetek prodán (koupen), pokud pro obě strany transakce platí, že každá ze stran má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech a obě strany jsou dobře informovány a při jednání je zachována vzájemná výhodnost obchodu. Dále se předpokládá, že majetek je nabízen na trhu po dobu přiměřeně dlouhou pro nalezení kupce, a že hodnota je výsledkem ocenění prodávaného majetku bez ovlivnění způsobem financování nebo prodejních výhod zaručených osobou spojenou s prodejem.

S tím souvisí i použitá metodika ocenění. V zásadě se rozlišují tři hlavní přístupy:

A. výnosový přístup,

B. tržní přístup,

C. nákladový přístup.

Výnosový přístup je používán především při oceňování projektů, akcií, celých podniků, jejich částí a průmyslových práv, příp. jiného duševního vlastnictví. Mezi základní varianty tohoto přístupu patří: metoda diskontovaného volného cash-flow (DCF), metoda kapitalizace budoucích přínosů (zisku), apod. Hlavním představitelem tohoto přístupu je metoda DCF (diskontovaných volných cash-flow – peněžních toků). V tomto případě jde o ocenění budoucího cash-flow při zakalkulování rizika jeho dosažení a jeho současné časové hodnoty. Pravděpodobnost dosažení určitých příjmů v budoucnosti je dána vnitřními i vnějšími faktory specifickými pro každou obchodní společnost či projekt.

Srovnávací přístup klade důraz na srovnávací charakteristiky oceňovaného podniku resp. majetku a je použitelný pouze tam, kde je k dispozici dostatečné množství informací o trhu srovnatelných statků, což předpokládá rozvinuté a dlouhodobé podmínky tržního hospodářství (údaje burzovní, o podobných transakcích, apod.).

Nákladový přístup oceňuje hodnotu pomocí ocenění skutečné tržní hodnoty čistého obchodního jmění. Nákladová metoda je založena na analýze jednotlivých složek aktiv. Od celkového součtu oceněných aktiv je odečítána hodnota veškerých závazků podniku. Jednotlivá aktiva se oceňují samostatně a to vždy metodou odpovídající charakteru oceňovaného aktiva. Oceňují se aktiva vedaná v rozvaze podniku, ale i aktiva jež nejsou vedená v účetní evidenci jako např. ochranné známky, licence, patenty, lidské zdroje, know-how atd.

Pokud máte zájem o ocenení použite tento kontaktní formulář:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Share Our Posts

Share this post through social bookmarks.

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati

Comments

Tell us what do you think.

There are no comments on this entry.

Add a Comment

Fill in the form and submit.

Recent Tweets

  Subscribe

  Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

  Social Network Badges